Thai ebooks

พุทธลีลา

Author: 
ธรรมปราณี

พระพุทธเจ้าทรงมีลีลา ซึ่งเรี่ยกในภาษาบาลีว่า "พุทธลีฬห" ในการทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระอย่างไร เป็นที่เรื่องที่น่าพิจารณาศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเรื่องที่หากได้ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ความรู้ และในแง่ของการนำไปเป็นแบบอย่างได้

สนทนาภาษาธรรม เล่ม 6-9

Author: 
สนอง วรอุไร

ชมรมกัลยาณธรรม ก่อตั้งตามปฏิปทาของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เพื่อนำเสนอ เผยแพร่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มีธรรมเป็นสรณะ ถอดถอนวิชาให้โลกสงบเย็น คอลัมน์ "สนทนาภาษาธรรม" จากเว็บไซต์กัลยาธรรม ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ ตอบปัญญา ธรรมแก่สาธุชน .....

สนทนาภาษาธรรม เล่ม 1-5

Author: 
สนอง วรอุไร

ชมรมกัลยาณธรรม ก่อตั้งตามปฏิปทาของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เพื่อนำเสนอ เผยแพร่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มีธรรมเป็นสรณะ ถอดถอนวิชาให้โลกสงบเย็น คอลัมน์ "สนทนาภาษาธรรม" จากเว็บไซต์กัลยาธรรม ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ ตอบปัญญา ธรรมแก่สาธุชน .....

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

Author: 
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ศึกษาความเป็นไปของพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนในสังคมอินเดีย ความเป็นไปของพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานทั้งความเจริญและความเสื่อม การเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน......

งานกับเกลือ

Author: 
ชยสาโร ภิกขุ
ธรรมเทศนา เรื่อง "งานกับเกลือ" เป็นการแสดงธรรมแก่ญาติโยมผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขลานานาชาติ....

สรณะ

Author: 
พระอาจารย์ชยสาโร
คงเป็นไม่ได้ที่ทุกคนจะรักกัน แต่ทุกคน ก็งดเว้นจากการเบียดเบียนกันได้....

วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์

Author: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
ปัจจุบันี้ คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธโดยมาก เหมือนเป็นคนมีมีหลัก ดังจะมีลัทธิว่า ชาวพุทธเป็นคนอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติ ตัวอย่างไรก้ได้

คนไทย ใช่กบเฒ่า เถรวาท กับ ลัทธิอาจารย์

Author: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
คำว่า "วิถีเถรวาท" ซึ่งเป็นคำที่ความหมายพื้นฐานที่สุด ของพุทธศาสนาถูกตีความผิดเพี้ยน สร้างความสับสนให้เกิดขึ้น.....

มหาสติปัฏฐานสูตร

Author: 
สุภีร์ ทุมทอง
สติปัฎฐานนั้นเป็น "10 กายมรรค" เป็นหนทางเเดียวที่ตัดตรงสู่นิพพาน ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลก ทรงประกาศไว้อย่างละเอียดและแจ่มแจ้งแล้วในมหาสิตปัฎฐานสูตร.....

ผู้รักดีมีความสุข

Author: 
ปัญญานันทภิกขุ
ทุกคนในโลก ไม่ว่าจะยากจนหรือว่าร่ำรวยจนล้นฟ้า ก็ล้วนแ่ต่มีความปรารถนาที่จะเป็นคนดี ด้วยกันทั้งนั้น การที่จะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รักดีหรือคนดีนั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งยาก แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะกระทำได้ง่ายๆ เช่นกัน.....

สดชื่น แจ่มใส

Author: 
ปัญญานันทภิกขุ
ในโลกนี้ชีวิตที่มีความสุข สดชื่น และแจ่มใส ได้อยู่ตลอดเวลานั้น เพราะเป็นชีวิตที่ดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งพระธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ...

เพาะปัญญา

Author: 
ชยสาโร ภิกขุ
หนังสือ เพาะปัญญา เป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโร ว่าด้วยการศึกษาวิถีพุทธ........

พุทธอุทาน

Author: 
ชมรมกัลยาณธรรม
ครั้นเมื่อพระองค์ทรงกำจัดพญามาร พร้อมทั้งเหล่าเสนามารได้แล้วด้วยอานุภาพของพระบารมีทั้ง 10 ประการ....

ิวินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด

Author: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความขาดวินัยเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ขณะนี้เราต้องการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย และวินัยก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของประชาธิปไตย

Pages