ทำไม พระสารีบุตร จึงเลิศด้วยปัญญา

Name: 
พระธรรมเทศนาพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตชีโว)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
มูลนิธิธรรมกาย
Publish Year: 
2544
E-book Tag: 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้่ได้ทรงสถาปนาพระสารีุบุตร ไว้ในคำแหน่งอัครสาวกเบื้องขวาของพระองค์ เพราะความเป็นเลิศยิ่งทางปัญญากว่าพระสาวกใด เหตุใด จึงเลิศด้วยปัญญาเช่นนั้นและพระสารีบุตรสร้างบารมีมาอย่างไร......

Public File: