พระไตรปิฏก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้

Subtitle: 
พระไตรปิฏก
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
พิมพ์สวย
Publish Year: 
2549
E-book Tag: 

พระไตรปิฏก คือคัมภีร์ที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระธรรมวินัย สถิติ คำว่า "ติปิฏก"ในภาษาบาลี แปลว่า ตะกร้า 3 ใบ.....

Public File: