ธรรมาธิปไตย ไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ

Subtitle: 
หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
พิมพ์สวย
Publish Year: 
2549
E-book Tag: 
Public File: